Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten via haar website aan consumenten aanbiedt, zijnde Pussycat and Bird: Eva Besnyostraat 260 – 1087 LM Amsterdam | BTW nr.: NL8563.36.300.B01 | kvk nr.65965027. Pussycat and Bird is te bereiken via het e-mail adres: hello@pussycatandbird.com.
 2. Bemiddelingsdiensten: De door Pussycat and Bird via haar website aangeboden bemiddeling bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst (zie definitie hierna) tussen Ontwerper en Consument. Pussycat and Bird zorgt voor de tentoonstelling van de Producten van Ontwerper op haar website en op die wijze bemiddelt zij in de vindbaarheid van de Producten en faciliteert zij het tot stand komen van een Koopovereenkomst tussen Ontwerper en Consument.
 3. Ontwerper: De natuurlijke of rechtspersoon die een beroep of bedrijf uitoefent en die door middel van de Website van Pussycat and Bird zijn of haar Producten aanbiedt.
 4. Producten: De door Ontwerper op de website van Pussycat and Bird aangeboden goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding en aanverwante producten.
 5. Koopovereenkomst: Een overeenkomst op afstand tussen Ontwerper en Consument die strekt tot levering van een Product van Ontwerper aan Consument, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. De levering van het Product en de afhandeling (zoals ook bijv. eventuele klachtenafhandeling) daarvan geschiedt uitsluitend door Ontwerper.
 6. Bedenktijd: De wettelijke termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Consument dient zich te richten tot de Ontwerper aangaande klachten over het Product.
 7. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 8. Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 9. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pussycat and Bird op haar website en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ontwerper en Consument.
 2. Voordat de Koopovereenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 3  Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Daarnaast zal bij het Product duidelijk de contactgegevens van de Ontwerper kenbaar gemaakt worden. Ook zal duidelijk worden aangegeven dat de Ontwerper verantwoordelijk is voor het toesturen voor het product en de verdere afhandeling. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer (Pussycat and Bird) onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Betaling van het bestelde Product geschiedt aan Pussycat and Bird.
 4. De Producten zullen pas worden verzonden door Ontwerper aan Consument nadat diens betaling (zie lid 3) is ontvangen. De levering en afhandeling van eventuele klachten geschiedt door Ontwerper. Pussycat and Bird zal de contactgegevens van de Ontwerper aan Consument ter beschikking stellen. Indien de Consument zijn aankoop wil herroepen dient hij zich eveneens te richten tot de Ontwerper.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden en Ontwerper daarvan verwittigen. De Ontwerper mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

 

Artikel 6  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 7  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de Ontwerper.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft het terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Terugbetaling geschiedt na ontvangst van het compleet teruggestuurde Product.

 

Artikel 9  De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10  Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De Ontwerper staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 11  Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere termijn is overeengekomen. (Een en ander is ook afhankelijk van de medewerking van de Ontwerper die het Product levert). Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ontwerper tot het moment van bezorging aan de consument.

 

Artikel 12  Betaling

 1. De bestelde producten dienen direct te worden betaald na het plaatsen van de bestelling.

 

Artikel 13  Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met expliciete benoeming van de Rechtbank Noord-Holland als bevoegde instantie.